Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1´Ellen Herber Interieurvormgeving, hierna EHI, onderdeel van Studio Baat, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58928413; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling; 

1.2 De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan EHI als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; 

1.3 De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en EHI met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door EHI; 

1.4 Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de EHI verstrekte opdracht betrekking heeft. 

  

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van EHI, leveringen van zaken door EHI en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met EHI, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. 

2.2 De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. EHI en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

  

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen 

3.1 Offertes van EHI zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging. EHI heeft het recht het aanbod te herroepen. 3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van EHI staan omschreven, wordt door EHI schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door EHI zijn bevestigd. 

3.3 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen. 

  

Artikel 4 Uitvoering opdracht 

4.1 De EHI zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. 

4.2 EHI fungeert als vertrouwensvrouw van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn 

4.3 De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder EHI daarin te kennen 

4.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk EHI te worden gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd. 

  

Artikel 5 Inschakelen van derden 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan EHI, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. 

5.2 Wanneer EHI, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van EHI deze goedkeuring schriftelijk bevestigen. 

5.3 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met EHI derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met EHI. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen. 

  

Artikel 6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden 

6.1 De honorering van EHI kan als volgt worden overeengekomen: – volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of – op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of – door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken. 

6.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

6.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen 

  

Artikel 7 Honorarium bij gewijzigde opdracht 

7.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die EHI verricht ten gevolge van: (a) gewijzigde (overheids) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of (b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. 

7.2 EHI informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. 

7.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door EHI of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. 

  

Artikel 8 Betaling en invorderingskosten 

8.1 Aan het einde van iedere maand zal een factuur worden op gemaakt, overeenkomend met de uren of percentage die uit opdrachtbevestiging reeds die maand zijn gemaakt. EHI kan ten alle tijden deze gemaakte uren specificeren en voorleggen aan de opdrachtgever. 

8.2 De declaraties van EHI dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank-of girorekening van EHI. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan heeft de interieurontwerper aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken. 

8.3 Alle door EHI gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8.4 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. 

8.5 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op EHI 

8.6 Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie. 

8.7 Alle vorderingen van EHI worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst. 

  

Atikel 9 Duur en beëindiging 

9.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging. Reeds gemaakte kosten zullen dan nog in vordering worden gebracht. 

  

Artikel 10 Vertraging in de uitvoering van de opdracht 

10.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die EHI niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan EHI te vergoeden. Voor zover mogelijk zal EHI de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. 

  

Artikel 11 Afwijkingen van ontwerp 

11.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van EHI en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

  

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrechten 

12.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die EHI bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden. 

12.2 EHI heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

12.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van EHI, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van EHI. 

  

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is EHI voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht EHI volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever. 

13.2 EHI is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. EHI is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

13.3 EHI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EHI is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 13.4 Indien het ontwerp van EHI niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan EHI, dan is EHI slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van EHI. 

13.6 EHI sluit ter zake van haar aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt EHI de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan. De aansprakelijkheid van EHI is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, of tot drie maal de factuurwaarde. 

13.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan EHI kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt. 

13.8 EHI is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door EHI zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. EHI kan hierbij desgewenst assistentie verlenen. 

   

Artikel 14 Overmacht 

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de EHI kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee EHI overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat EHI geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen. 

14.2 EHI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat EHI haar verbintenis had moeten nakomen. 14.3 Ingeval van overmacht heeft EHI het recht om haar verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is. 

14.4 Indien EHI bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is EHI gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen. 

  

Artikel 15 Ontbinding 

15.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan EHI omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurontwerper gerechtig de overeenkomst van opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen. 

  

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

16.1 Op elke overeenkomst tussen EHI en de opdrachtgever is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. 

16.2 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen EHI en de opdrachtgever kennis te nemen. EHI blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.